ÄIDINKIELENÄ MONIKIELISYYS

Useamman äidinkielen rekisteröiminen - kansalaisaloite

TIIVISTELMÄ

Suomi on monikielinen maa, mutta virallisesti jokaisella voi olla vain yksi rekisteröity äidinkieli. Useamman kuin yhden äidinkielen rekisteröinti mahdollistaisi parempien monikielisten palvelujen suunnittelun esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa. Se antaisi myös paremman kuvan siitä, mitä kieliä Suomessa käytetään, ja edistäisi myös perheessä käytettyjen kielten tasa-arvoa ja antaisi paremman kuvan yksilöiden kielellisestä identiteetistä.

Mahdollisuus rekisteröidä useampi äidinkieli merkitsisi myös sitä, että monikielisten lasten vanhempien ei tarvitsisi valita yhtä kieltä toisen sijasta, ja lapsi voisi saada paremman yhteyden molempien vanhempiensa kieleen ja perintöön. Myös monikieliset aikuiset voisivat rekisteröidä useamman kuin yhden äidinkielen, mikä vahvistaisi heidän identiteettiään ja yhteyttänsä omaan kulttuuriin.

Euroopan neuvoston ministerikomitea on suositellut, että Suomessa pitäisi olla mahdollista rekisteröidä useampi kuin yksi äidinkieli. Komitea on myös suositellut, että kielivalinnan tulisi perustua ihmisten omaan päätökseen.

Väestötietojärjestelmään ei sisällytetä muita yksilön puhumia kieliä, kuten kotikieltä tai muuta opittua kieltä. On harhaanjohtavaa ottaa tietoja rekisteristä, jos tiedot eivät edusta ihmisiä todenmukaisesti. Monikielisyys on yhä yleisempää, joten on aika muuttaa vanhentunutta järjestelmää, niin että se kuvastaa väestöä tarkemmin.

MITÄ TÄMÄ ALOITE EDISTÄÄ?

USEAMMAN ÄIDINKIELEN REKISTERÖIMINEN

Äidinkieli / kotikieli / ensikieli on tärkeä osa identiteettiä ja kulttuuria. Jos henkilö voi rekisteröidä useamman kuin yhden kielen, hänen identiteettinsä on paremmin edustettuna väestötietojärjestelmässä.

MONIKIELISYYS

Suomi on jo monikielinen maa, jossa on kaksi virallista kieltä, mutta sen asukkaat eivät voi olla virallisesti kaksikielisiä. Tämä aloite tekisi monikielisyydestä virallista ja vahvistaisi monikielisten ihmisten identiteettiä.

TASA-ARVO JA KIELELLISET OIKEUDET

Tämä aloite edistää perheessä puhuttujen kielten tasa-arvoa. Monikielinen Suomi helpottaa äidinkielen opetuksen suunnittelua ja ennakoi tulevaisuuden tarpeita. Se auttaa myös siinä, että monikielisten suomalaisten ei tarvitse todistaa suomen kielen taitoaan

"Mielestäni olisi erittäin tärkeää että lapseni monikielisyys tiedostettaisiin, se on tärkeä osa hänen kehittyvää identiteettiään, haluan että hän kokee kaikki kielensä tasavertaisesti omakseen, että hänellä on oikeus kieliinsä. Haluan myös että hän näkyy tilastotiedoissa, että hänelle tarjotaan palveluita jotka tukevat hänen kieliään jos niihin on mahdollisuus, miten olemassa oleva tuki ja palvelut löytävät hänet jos hänen kieliään ei tiedoteta virallisesti."

-kyselyyn vastaaja

"Tämä antaisi oikeamman kuvan kielitaidosta. Näkisin, että tämä lisäisi myös yhteiskunnan ymmärrystä monikielisyydestä. Nyt kielet jäävät piiloon eikä tiedetä kuinka paljon monikielisiä ihmisiä Suomessa on. Näkisin, että tämä auttaisi myös kielellisten oikeuksien toteutumista ja suunnittelua esim. oman äidinkielen opinnot."

-kyselyn vastaaja

woman sitting on grass while facing boy in brown hat
woman sitting on grass while facing boy in brown hat

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

OTA YHTEYTTÄ

Kysymyksiä?

Haluatko tietää lisää?

Oletko kiinnostunut tukemaan meitä?

Aloitetta tukemassa

Familia ry

Adoptioperheet ry

Oman äidinkielen opettajat ry

Mixed Finns ry

Kulttuurikeskus Ninho ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry

Suomen Uusperheiden Liitto ry

Suomen somalialaisten liitto

Viittovat perheet ry

Kuurojen Liitto ry

Fem-R

Suomen Syrjinnänvastainen Foorumi ry

Väestöliitto

Mothers in Business ry

Moniheli ry

Suomi-Venäjä-seura

FINN-MAMU

Monikulttuurinen

yhdistys ry

SahWira Africa

International - SAWI

CODA Finland

Yhteiset lapsemme

Karjalan sivistysseura

Suomi-Nicaragua-seura

INY ry (Irakin naisten yhdistys)

Suoma Sámi Nuorat - Suomen saamelaisnuoret

Paremmin yhdessä ry

Moniperheet ry

Think Africa

Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö

Monika-Naiset liitto ry

Mirsal

Tuglas-seura

USKOT-foorumi

IWWOF -

International Working Women of Finland

Rasmus ry